مسابقه کتابخوانی در امتداد غدیر
 

 

- منبع سوالات کتاب در امتداد غدیر است که فایل و سوالات آن را می توانید از اینجا دانلود نمایید

 پاسخ صحیح سوالات را به صورت یک عدد 14رقمی به ترتیب از چپ به راست  به شماره  زیر

09101934098
ارسال نمایید.
نمونه: 12341234123412 

 مهلت شرکت  در مسابقه تا 26 مرداد  ماه است.