پنجشنبه 10 اردیبهشت 1394 ررسی تأثیر گذران آموزشهای دانشگاهی بر عملکرد تخصصی و رضایت شغلی پرسنل پدافند نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]
نويسنده: مینائیان، احمد
ناشر: رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی. رودهن۱۳۷۷
قطع: جدول، نمودار، پرسشنامه
تعداد صفحات: چ، ۱۵۲ ورق:
نوبت و سال انتشار: دانشگاه آزاد اسلامی. رودهن۱۳۷۷
شابك: ‏‫‭م۸۴-۲۴۴۳۸‬
چكيده:
: ‏‫هدف پژوهش بررسی چگونگی کیفیت و میزان تاثیر دوره های آموزش دانشگاهی بر عملکرد تخصصی و رضایت شغلی پرسنل نیروی هوایی است تا اطلاعات مناسب و جامعی را در اختیار مسئولین و برنامه ریزان نظام آموزشی دانشگاه هوایی شهید ستاری قرار دهد. روش پژوهش علی - مقایسه ای پا پس و وقوع بوده و جامعه آماری پژوهش فارغ التحصیلانی هستند که در فاصله زمانی بین سالهای ۱۳۷۳ الی ۱۳۷۶ از دانشگاه هوایی شهید ستاری فارغ التحصیل شده اند و هم اکنون در رده های مختلف عملیاتی نیروی هوایی مشغول خدمت می باشند که از بین آنها ۴۶ نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند و به همین تعداد ۴۶ نفر نیز از پرسنلی که فاقدتحصیلات دانشگاهی هستند و هم تخصص فارغ التحصیلان مزبور می باشند انتخاب گردیده اند. جهت گردآوری اطاعات از پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از روشهای آمار توصیفی و استناطی مناسب استفاده شده است و یافته های تحقیق نشانگر ان است که ۱- در زمینه عملکرد تخصصی دو گروه از دید سرپرستان و فرماندهان مشخص گردید که عملکرد تخصصی کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی در سطح خطاپذیری ۱./. و با اطمنیان ۹۹ درصد
توضيحات:
نیم نگاه
 
امتیاز دهی