دوشنبه 14 ارديبهشت 1394 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌‌ه‍ای‌ پ‍داف‍ن‍د ه‍وای‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ر ب‍ر س‍طح‌/
نويسنده: مک فذرین، رابرت Macfadzean, Robert H. M.
مترجم: رض‍ا ف‍اطم‍ی‌ م‍ف‍رد
ناشر: ت‍ه‍ران‌ : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ه‍وا ف‍ض‍ا‏‫، ۱۳۸۴
تعداد صفحات: ‏‫[۲۴]، ۶۹۲ ص.‏‬: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
قيمت: ‏‫۶۵۰۰۰ ریال‏‬‏‫‭‭‭‭ :
شابك: ۹۷۸-۹۶۴-۹۵۹۲۶-۸-۸

موضوع: موشک‌های زمین به هوا-دفاع هوایی

 
امتیاز دهی