1393/6/17 دوشنبه
فرود هواپیما با سرنشینان آمریکایی در بندر عباس از زبان امیر شهرام
 
امتیاز دهی